system do głosowań elektronicznych

Przeprowadzenie głosowań zdalnych

Głosowania są nieodzownym elementem wielu zgromadzeń czy zjazdów. W tradycyjnych warunkach można przeprowadzić je na wiele sposobów. Istnieją dedykowane systemy do głosowań, w których głosujący otrzymują indywidualne terminale (tablety), które uprawniają do oddawania głosów elektronicznie. Można również zastosować całkowicie analogową formę czyli karty, które rozdawane są osobom uprawnionym do głosowania. W warunkach głosowań zdalnych oba te sposoby zawodzą, ponieważ ograniczona jest możliwość szybkiej i bezpośredniej dystrybucji kart lub terminali wśród głosujących. Te elementy muszą być zamienione na elektroniczne odpowiedniki, które zostaną przekazane wyborcom w sposób zdalny. Kluczowym elementem jest możliwość weryfikacji czy głos został oddany przez osobę do tego uprawnioną i czy został oddany tylko raz. Z drugiej strony zweryfikowane głosy muszą zawierać informację, jakiego wyboru dokonała osoba głosująca, tak aby po przeliczeniu poznać wynik głosowania.

głosowania zdalne przez telefon

O ile na rynku istnieje wiele narzędzi do zdalnej komunikacji pomiędzy grupą osób, to systemy do zdalnego głosowania nie pozostawiają już tak swobodnej możliwości wyboru. W momencie kiedy dochodzi do tego potrzeba prowadzenia tajnych głosowań zdalnych, sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej. Należy bowiem pamiętać, że głosowania elektroniczne mogą być jawne lub tajne. Te pierwsze są łatwiejsze do przeprowadzenia, ponieważ osoba głosująca może być w prosty sposób zweryfikowana, w momencie oddawania głosu. Głosowania tajne są zazwyczaj wykorzystywane podczas wyborów osobowych. Chodzi o to, aby o zaznaczonej opcji decydowały rzeczywiste preferencje wyborcze, a nie wzgląd na możliwość pogorszenia układów towarzyskich pomiędzy wyborcą a kandydatem. Zdalne wybory tajne są trudniejsze do przeprowadzenia, ponieważ problemem jest możliwość weryfikacji uprawnień osoby głosującej, przy jednoczesnym zachowaniu jej anonimowości.

głosowania elektroniczne

Częściowym rozwiązaniem problemu tajności głosowań zdalnych jest zaangażowanie tzw. "męża zaufania” czyli osoby, która odbiera głosy od osób głosujących, jednocześnie weryfikując ich uprawnienia wyborcze. Następnie po podliczeniu oddanych głosów prezentuje wynik, z zachowaniem tajności kto jaki głos oddał. Przeprowadzenie takich wyborów w formie elektronicznej jest bardzo czasochłonne, ponieważ cała procedura może być bardzo rozciągnięta w czasie. Dodatkowo ogłaszany wynik jest całkowicie nieweryfikowalny i opera się na całkowitym zaufaniu do osoby liczącej głosy, a ta przecież też nie jest nieomylna. Przy jakiejkolwiek (również niezamierzonej) pomyłce nie ma możliwości sprawdzenia, czy podany wynik głosowania jest prawidłowy.

system glosowań zdalnych

Prowadzenie tajnych oraz jawnych głosowań w formie elektronicznej może przysporzyć wielu trudności organizatorom zgromadzenia. Istnieją jednak systemy umożliwiające przeprowadzenie zdalnych wyborów, zarówno w głosowaniach jawnych jak i tajnych. Jednym z nich jest prosty system do głosowań zdalnych secretVOTE, który umożliwia głosowania elektroniczne, przy zachowaniu ich całkowitej transparentności. Głosowania jawne i tajne realizowane są przy użyciu indywidualnych kodów, które weryfikują uprawnienia wyborcze uczestnika głosowania. Każda osoba uprawniona do oddania głosu w formie elektronicznej, otrzymuje swój indywidualny klucz do głosowań jawnych oraz anonimowy token do głosowań tajnych. Procedura przydzielenia tych kodów, odbywa się w takiej formie, że nie powstaje możliwa do odczytania relacja pomiędzy głosującym, a anonimowym tokenem. Dzięki temu głosujący mogą głosować elektronicznie, zachowując tajność wyborów. Dodatkowo wyniki są w pełni przejrzyste i weryfikowalne, ponieważ pokazują jak zagłosowali właściciele poszczególnych tokenów. W związku z tym, każdy głosujący może zweryfikować, czy jego głos został dobrze policzony. Jednocześnie osoba odczytująca wynik, nie jest w stanie zobaczyć jakich wyborów dokonali pozostali głosujący. Liczba tokenów jakie zagłosowały na danego kandydata lub daną opcję, pokazuje całkowitą liczbę oddanych na niego głosów. Dzięki temu nie ma możliwości aby jakikolwiek głos nie został policzony lub został policzony błędnie.

System do wyborów zdalnych umożliwia prowadzenie różnych typów głosowań. Może to być głosowanie pojedynczego wyboru, gdzie głosujący wybierają pomiędzy opcjami: ZA, PRZECIW lub WSTRZYMUJĘ SIĘ, ewentualnie głosowania na listę kandydatów. W przypadku gdy wybiera się osoby, tajność jest elementem wymaganym. Przy jednym kandydacie wystarczy zagłosować ZA, PRZECIW lub WSTRZYMAĆ SIĘ. W przypadku wyboru grupy osób typu wybory na członków zarządu, głosujący mogą wybrać kilku kandydatów których popierają. W takich przypadkach transparentność wyników jest niezwykle istotna, ponieważ każdy kandydat może otrzymać wiele głosów, jednak nie więcej niż jeden od każdego wyborcy. Przy tego typu skomplikowanych głosowaniach, zachowanie tajności oraz transparentności wyników jest niezwykle trudne w warunkach wyborów elektronicznych. System do głosowań secretVOTE rozwiązuje wszystkie te problemy, dając możliwość łatwego głosowania zdalnego. Wyniki obliczane i prezentowane są wszystkim głosującym zaraz po zakończonym glosowaniu. Niezawodny algorytm obliczający wynik, nie pozostawia możliwości popełnienia błędu. Dodatkowo obliczany jest również procent uzyskanych głosów wśród głosujących oraz uprawnionych, co ułatwia prowadzenie obrad, jeżeli wymagane jest osiągnięcie ustalonego progu poparcia. W przypadku głosowań na listę, wynik prezentowany jest w formie rankingu, gdzie pierwsze miejsce zajmuje osoba z największą liczbą uzyskanych głosów.

Wykorzystanie systemu do głosowań zdalnych w połączeniu z narzędziem do obsługi wideokonferencji, gwarantuje możliwość sprawnego i bezproblemowego przeprowadzenia obrad, zgromadzeń czy zjazdów w formie zdalnej. Korzystając z dedykowanego systemu elektronicznego do głosowania, organizatorzy oraz sami głosujący mają pewność, że zachowane zostały wszystkie obowiązujące procedury. Jest to niezwykle ważne aby zdalne głosowania tajne naprawdę gwarantowały anonimowość głosującym. W innym przypadku organizatorzy głosowań narażają się na utratę zaufania, a nawet poważniejsze konsekwencje prawne, związane z niezagwarantowaniem prawidłowości wyborów elektronicznych. Użycie systemu służącego do głosowań zdalnych, pozwala uniknąć takich nieprzyjemności.

Ten trudny czas wymusił przyspieszenie pewnych działań, związanych z wejściem wielu osób w świat cyfrowy. Jednak po tym jak aktualnie obowiązujące ograniczenia znikną, zdalna forma głosowań oraz spotkań będzie o wiele bardziej popularną metodą kontaktu niż była przed rozpoczęciem pandemii. Głosowania i obrady elektroniczne lub hybrydowe na stałe pozostaną elementem naszej rzeczywistości. Narzędzia teleinformatyczne znacznie ułatwiają organizację takich spotkań, obniżają koszty i zwiększają możliwości uczestniczenia w nich osób, posiadających ograniczenia w przemieszczaniu się. W związku z tym nie warto uciekać od nowoczesnych technologii przy organizacji spotkań, ponieważ i tak niebawem staną się one podstawową formą komunikacji grupowej.

problem głosowań na odległość
arrow-up icon